Ustalanie ojcostwa na zlecenie prywatne


Próbki do badań mogš być pobrane samodzielnie. Do badań pobierane są wymazy policzkowe, które można do Laboratorium przesłać lub dostarczyć osobiście .
Zestawy pobraniowe przesyłamy bezpłatnie.
-cena badania trzech lub dwóch osób wynosi 1100 zł

Po zastosowaniu pełnej procedury pobrania próbek i stwierdzenia tożsamości, opinia z badań na zlecenie prywatne może być wykorzystana do celów sądowych.
Próbki do badań pobierane są w laboratorium we Wrocławiu lub w oddziałach: w Krakowie, Warszawie lub Gorzowie Wlkp.

Warunki oraz miejsce pobrania próbek ustalane są indywidualnie, telefonicznie pod nr: 512-86-33-22 lub 512-13-86-89


Badania w celu uznania ojcostwa/ dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego


W przypadku urodzenia się dziecka, którego ojciec nie jest pewny swojego ojcostwa, wykonywane są badania na podstawie wymazów policzkowych dziecka i domniemanego ojca.
Próbki do badań mogą być pobrane jeszcze w szpitalu lub w domu zaraz po powrocie. Wszystkie szczegóły można uzgodnić telefonicznie.
-cena badania dwóch osób wynosi 1100 zł


Warunki, terminy oraz koszty badań genetycznych metodą poliformizmu DNA

dla potrzeb sądownictwa


Badania genetyczne metodą polimorfizmu materiału genetycznego człowieka wykonywane dla potrzeb sądownictwa przyjmowane są do realizacji przez biegłego w trybie art. 278 do 289 k.p.c. Każde badanie wykonywane jest w oparciu o aktualną wiedzę z dziedziny genetyki molekularnej człowieka oraz normę europejską ISO 17025 przez mgr inż. Adama Dąbrowskiego- biegłego sądowego z zakresu genetyki molekularnej przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu (czwarta kadencja).

Koszt wykonania badania i sporządzenia opinii biegłego w sprawie ustalenia lub wykluczenia ojcostwa na podstawie próbek trzech osób (matka, dziecko i domniemany ojciec) wynosi obecnie 1350,48 zł. (w tym: 480,48 zł - wynagrodzenie biegłego liczone wg stawki 30,03 zł za godzinę pracy oraz 870,00 zł - koszty odczynników, materiałów i in.)

Koszt ustalania ojcostwa bez domniemanego ojca (na podstawie próbek krwi matki, dziecka i dwóch krewnych domniemanego ojca) wynosi ok. 1800 zł.

Bezpośredni mailowy kontakt z biegłym --> ADAM DĄBROWSKI
Kontakt z Laboratorium tel: 512-86 33 22, 512-13-86-89 lub e-mail: laboratorium.biogenetik@gmail.com


Procedury wykonywania badań opracowano na podstawie obowiązujących przepisów prawnych oraz 15-letniego doświadczenia w opiniowaniu dla potrzeb sądownictwa w takich sprawach jak:
- ustalanie ojcostwa
- zaprzeczanie ojcostwa
- ustalanie ojcostwa mężczyzny nieżyjącego lub nieobecnego w kraju
- ustalanie dalszego stopnia pokrewieństwa
- ustalanie ojcostwa mężczyzny spokrewnionego z matką dziecka
- ustalanie ojcostwa dziecka ze związku kazirodczego


Badanie rozpoczyna się od pobrania próbek krwi (lub wymazów policzkowych) i sporządzenia protokołu pobrania i stwierdzenia tożsamości. Standardowo stosowana jest identyfikacja stron na podstawie dowodów osobistych lub paszportów, konfrontacji, fotografii wykonanej podczas pobrania krwi lub odcisków palców. Stosuje się również osobne pobranie próbek od stron lub pobranie próbek w innej placówce (np. w ambulatorium zakładu karnego) i przesłanie do naszego laboratorium. Tożsamość dziecka ustalana jest na podstawie oświadczenia matki lub opiekuna prawnego i odpisu skróconego aktu urodzenia. Krew w bardzo niewielkich ilościach od stron pobierana jest z żyły do probówek oznakowanych imieniem i nazwiskiem oraz indywidualnym numerem. Strony poświadczają podpisem zgodność oznakowania próbek z protokołem.

Ujednolicone procedury badawcze w sprawach dochodzenia spornego ojcostwa oraz stworzony system jakości w tut. Zakładzie umożliwia wykonywanie badań polimorfizmu DNA wykluczających ojcostwo ze skutecznością 100% lub potwierdzających ojcostwo z prawdopodobieństwem powyżej 99,999%.

Badania wykonywane są w zakresie obejmującym analizę polimorfizmu fragmentów restrykcyjnych RFLP za pomocą sondy wielolokusowej mlp33.15 i dwóch sond jednolokusowych: MS43A (D12S11) i MS31 (D7S21) oraz reakcji PCR-VNTR polimorficznych miejsc tandemowych D1S80 i D17S5 albo co najmniej 15 loci STR (tzw. krótkich miejsc tandemowych), które używane są przez większość laboratoriów sądowych.
Opinia biegłego sporządzana jest na piśmie i przesyłana na adres Sądu wraz z dwoma odpisami dla stron. W skład opinii wchodzą: protokół pobrania próbek i stwierdzenia tożsamości, przebieg badań- wyszczególnienie kolejnych etapów testów, wyniki badań w postaci zestawienia liczbowego otrzymanych frakcji polimorficznych, wnioski z badań w postaci konkluzji oraz prawdopodobieństwa potwierdzenia lub wykluczenia badanego pokrewieństwa.
Czynności biegłego rozpoczynają się od przyjęcia zlecenia do realizacji i pisemnym powiadomieniu sądu. W zleceniu, kierowanym tylko na adres Laboratorium we Wrocławiu, powinny znajdować się takie dane jak: rodzaj badania, imiona i nazwiska badanych osób, ich adresy, data urodzenia dziecka oraz informacja odnośnie sposobu pokrycia kosztów wykonania badania i sporządzenia opinii. Zlecenie może być również przesłane do laboratorium faksem .

W sprawach, w których jedna ze stron została zobowiązana do pokrycia kosztów, termin wezwania w celu pobrania próbek do badań ustalany jest po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty zaliczki w pełnej wysokości na konto biegłego.

W sprawach, w których koszty opinii pokrywa Sąd, po pobraniu próbek do badań, biegły zwraca się o przesłanie zaliczki na koszty badania.


Opinia sporządzana jest i przesyłana w terminie ok 14-18 dni od daty pobrania wszystkich próbek do badań lub otrzymania zaliczki. W okresach wakacyjnych, świątecznych lub kilku kolejnych dni wolnych od pracy czas wykonywania badań, uzależniony m.in. od dostaw odczynników z zagranicy, może ulec przesunięciu. +CENY WSZYSTKICH BADAŃ